Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản DUBAI PALACE

Hướng dẫn nạp tin

Trước khi np tin, xin chc chn rng bn đã là hi viên ca DUBAI PALACE, nếu chưa đăng ký vui lòng bm vào để tiến hành đăng ký
Nếu tài khon ngân hàng ca bn chưa m dch v Internet Banking, vui lòng đến các quy giao dch ca ngân hàng để đăng ký.1. Sau khi đăng nhp thành công, bm chn [Np tin trc tuyến]

2. DUBAI PALACE cung cấp hình thc np tin đó là: [Np tin chuyn khon] 

Nạp tin chuyn khon: chp nhn np tin t mi ngân hàng, bao gm các hình thc chuyn tin qua tài khon, qua máy ATM, qua Internet Banking, chuyn tin ti quy giao dch hay qua đin thoi.

Nạp tin chuyn khon

1. Bấm chn [Np tin chuyn khon]

2. Lựa chn[Ngân hàng bn s dng], chn tiếp [ngân hàng chuyn vào]

3. Nhập vào thông tin np tin ca bn

4. Gửi đi đăng ký np tin, và xác nhn

5. Sau khi đăng ký được gửi thành công hệ thống sẽ có thông báo như sau:

Hướng dẫn rút tin

1. Sau khi đăng nhp, bm vào [Rút tin] hoc vào [Trung tâm hi viên][Qun lý s dư][Rút tin] 2. Khi rút tin, bn cn chuyn s tin mun rút v tài khon chính (các tài khon khác không th thc hin rút tin)

3.Nhập vào s tin cn rút và tài khon ngân hàng ca bn (Chú ý: H tên trong tài khon ngân hàng cn trùng khp vi h tên đăng ký tài khon hi viên)

4. Bấm gi đi đăng ký là đã hoàn tt vic rút tin.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.